ASSOC             

Viser eller redigerer filtypetilknytninger

 

ASSOC [.typ[=[filtype]]]

 

  .typ      Angiver filtypenavnet, der skal knyttes til filtypen

  filtype  Angiver filtypen, der skal knyttes til filtypenavnet

 

Skriv ASSOC uden parametre for at få vist de aktuelle filtilknytninger.

Hvis ASSOC startes med et filtypenavn alene, vises den aktuelle

filtilknytning for det pågældende filtypenavn. Kommandoen sletter

tilknytningen for filtypenavnet, hvis intet angives for filtypen.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

 

                  

                  

AT                

AT-kommandoen planlægger kommando- og programkørsler på en computer til et

angivet tidspunkt og dato. Tjenesten Schedule skal være i gang,

for at AT-kommandoen kan anvendes.

 

AT [\\computernavn] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]                   

AT [\\computernavn] tidspunkt [/INTERACTIVE]

    [ /EVERY:dato[,...] | /NEXT:dato[,...]] "kommando"

 

\\computernavn     Angiver en fjerncomputer. Kommandoer planlægges på den

                   lokale computer, hvis denne parameter ikke angives.

id                 Er et identitetsnummer tildelt den planlagte

                   kommando.                                  

/delete            Sletter en planlagt kommando. Hvis id ikke angives,

                   slettes alle planlagte kommandoer på computeren.

/yes               Anvendes sammen med kommandoen Slet alle job, når der

                   ikke ønskes yderligere bekræftelse.

tidspunkt          Angiver tidspunktet, hvor kommandoen skal køres.

/interactive       Tillader at jobbet er  interaktivt med den bruger, der er

                   logget på, mens jobbet kører.

/every:dato[,...]  Kører kommandoen på de(n) specificerede dag(e) i ugen eller

                   måneden. Hvis der ikke angives dato, antages

                   den aktuelle dag i måneden.

/next:dato[,...]   Kører den angivne kommando næste gang dagen forekommer

                   (for eksempel næste torsdag). Hvis der ikke angives en

                   dato, antages den aktuelle dag i måneden.

"kommando"         Er Windows NT-kommandoen eller -batchprogrammet,

                   der skal køres.

 

                  

 

                  

------------------------------------------------------------------------------

 

                  

                  

ATTRIB            

Viser eller ændrer filattributter.

 

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [drev:][sti][filnavn]

 [/S [/D]]

 

  +   Sætter et attribut.

  -   Nulstiller et attribut.

  R    Skrivebeskyttet-attribut.

  A    Arkiv-attribut.

  S    Systemfil-attribut.

  H    Skjult-attribut.

  [drev:][sti][filnavn]

       Angiver en fil eller filer, som attrib skal behandle.

 

 /S   Behandler tilsvarende filer i denne mappe

       og alle undermapper.

 /D   Behandler også alle mapper.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

BREAK             

Sætter eller nulstiller udvidet CTRL+C-kontrol på DOS-systemet.

 

Denne facilitet er til rådighed af hensyn til kompatibilitet med DOS-systemer.

Den har ingen virkning under Windows XP.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret og kører på Windows XP-

platformen, vil kommandoen BREAK indsætte et hardcoded pausepunkt,

hvis foretages fejlfinding.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CACLS             

Viser eller modificerer ACL(Access Control Lists) til filer

 

 

 

CACLS filnavn [/T] [/E] [/C] [/G bruger:tilladelse] [/R bruger [...]]

 

              [/P bruger:tilladelse [...]] [/D bruger [...]]

 

   filnavn      Viser ACL.

 

   /T            ’ndrer angivne filers ACL i

 

                 den aktuelle mappe og alle undermapper.

 

   /E            Rediger ACL i stedet for at udskifte den.

 

   /C            Fortsæt ved adgang nægtet-fejl.

 

   /G bruger:tilladelse  Giv angiven bruger rettigheder.

 

                 Rettighed kan være: R  Læsning

 

                                     W  Skrivning

 

                                     C  ’ndring (skrivning)

 

                                     F  Fuld kontrol

 

   /R bruger     Ophæv angiven brugers rettigheder (kun gyldig med/E).

 

   /P bruger:tilladelse  Erstat angiven brugers rettigheder.

 

                 Rettighed kan være: N  Ingen

 

                                     R  Læsning

 

                                     W  Skrivning

 

                                     C  ’ndring (skrivning)

 

                                     F  Fuld kontrol

 

   /D bruger     Nægt angiven bruger adgang.

 

Jokertegn kan bruges til at angive mere end en fil i en kommando.

 

Du kan angive mere end en bruger i en kommando.

 

 

 

Forkortelser:

 

   CI - Nedarvning fra objektbeholder.

 

        ACE nedarves af mapper.

 

   OI - Nedarvning fra objekt.

 

        ACE nedarves af filer.

 

   IO - Kun nedarvning.

 

        ACE anvendes ikke på den aktuelle fil/mappe.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CALL              

Kalder et batchprogram fra et andet.

 

CALL [drev:][sti]filnavn [batchparametre]

 

  batchparametre   Angiver kommandolinjeinformation, som kræves af

                   batchprogrammet.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres kommandoen CALL på følgende

måde:

 

Kommandoen CALL accepterer nu etiketter som destinationer for CALL.

Syntaksen er:

 

    CALL :etiket argumenter

 

Der oprettes en ny batch-filkontekst med de angivne argumenter, og

kontrollen overgives til sætningen, når etiketten er angivet. Du skal

"afslutte" to gange i slutningen af batch-scriptfilen. Første gang, du

læser slutningen, returneres kontrollen til umiddelbart efter

CALL-sætningen. Anden gang afsluttes batch -scriptet. Skriv GOTO /? for

at få en beskrivelse af udvidelsen GOTO :EOF, som giver dig mulighed

for at "returnere" fra et batchscript.

 

Desuden er udvidelse af henvisninger til batchscriptargumenter (%0, %1,

etc.) ændret på følgende måde:

 

 

    %* i et batchscript henviser til alle argumenterne (f.eks. %1 %2 %3

        %4 %5 ...)

 

    Erstatning af batchparametre (%n) er udvidet. Du kan nu benytte

    følgende valgfrie syntaks:

 

        %~1        - udvider %1 og fjerner omgivende anførselstegn (")

        %~f1       - udvider %1 til et fuldt stinavn

        %~d1       - udvider %1 til kun at omfatte et drevbogstav

        %~p1       - udvider %1 til kun at omfatte en sti

        %~n1       - udvider %1 til kun at omfatte et filnavn

        %~x1       - udvider %1 til kun at omfatte et filtypenavn

        %~s1       - udvider stien til udelukkende at indeholde korte navne

        %~a1       - udvider %1 til filattributter

        %~t1       - udvider %1 til filens dato/klokkeslæt

        %~z1       - udvider %1 til filens størrelse

        %~$PATH:1  - søger i mapperne angivet i miljøvariablen PATH

                      og udvider %1 til det fulde navn på den første, der

                      findes. Hvis miljøvariabelnavnet ikke defineres, eller

                      filen ikke findes ved søgningen, udvides denne

                      modifikator til den tomme streng

 

    Modifikatorerne kan kombineres og give sammensatte resultater:

 

        %~dp1       - udvider %1 til kun at omfatte et drevbogstav

                       og en sti

        %~nx1       - udvider %1 til kun at omfatte et filnavn og

                       et filtypenavn

        %~dp$PATH:1 - søger i mapperne angivet i PATH-

                       miljøvariablerne for %1 og udvider til

                       drevbogstavet og stien for den første, der findes.

        %~ftza1     - udvider %1 til en DIR-lignende outputlinje

 

    I ovennævnte eksempler kan %1 og PATH erstattes af andre

    gyldige værdier. Syntaksen %~ afsluttes af et gyldigt argument-

    antal. Modifikatorerne af typen %~ kan ikke bruges sammen med %*

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CD                

Viser navnet på eller ændrer den aktuelle mappe.

 

CHDIR [/D] [drev:][sti]

CHDIR[..]

CD [/D] [drev:][sti]

CD[..]

 

  ..  Angiver, at du vil skifte til den overordnede mappe.

 

Skriv CD drev: for at vise den aktuelle mappe i det angivne drev.

Skriv CD uden parametre for at vise det aktuelle drev og mappe.

 

Brug parameteren /D for at ændre det aktuelle drev og samtidig ændre den

aktuelle mappe på drevet.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres CHDIR på følgende måde:

 

Den aktuelle mappestreng konverteres til at bruge store/små bogstaver

som i navnene på disken. CD C:\TEMP vil således indstille den aktuelle

mappe til C:\Temp, hvis disken er angivet således.

 

Kommandoen CHDIR behandler ikke mellemrum som skilletegn, så det er muligt

at anvende CD til at få adgang til en undermappe, der indeholder et

mellemrum uden at sætte navnet i anførselstegn. Eksempelvis er:

 

    cd \winnt\profiles\brugernavn\programmer\start

 

lig med:

 

    cd "\winnt\profiles\brugernavn\programer\start"

 

som er den streng, du skal skrive, hvis udvidelserne er deaktiveret.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CHCP              

Viser eller indstiller nummeret på den aktuelle tegntabel.

 

CHCP [nnnn]

nnnn    Angiver nummeret på en tegntabel.

 

Skrives f.eks. chcp 1252 i starten af en batfil, vil alle tegn blive behandlet som danske.

 

Dvs.:

” æ ”  ~ ” ø ”  ~  ” å ” skrives som de ”rigtige” bogstaver, i sted for ” µ  ~  °  ~  Õ

” Æ ”  ~ ” Ø ”  ~  ” Å ” skrives som de ”rigtige” bogstaver, i sted for ” ã  ~  Ï  ~ 

 

Tast CHCP uden parametre for at vise nummeret på den aktuelle tegntabel.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CHDIR             

Viser navnet på eller ændrer den aktuelle mappe.

 

CHDIR [/D] [drev:][sti]

CHDIR[..]

CD [/D] [drev:][sti]

CD[..]

 

  ..  Angiver, at du vil skifte til den overordnede mappe.

 

Skriv CD drev: for at vise den aktuelle mappe i det angivne drev.

Skriv CD uden parametre for at vise det aktuelle drev og mappe.

 

Brug parameteren /D for at ændre det aktuelle drev og samtidig ændre den

aktuelle mappe på drevet.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres CHDIR på følgende måde:

 

Den aktuelle mappestreng konverteres til at bruge store/små bogstaver

som i navnene på disken. CD C:\TEMP vil således indstille den aktuelle

mappe til C:\Temp, hvis disken er angivet således.

 

Kommandoen CHDIR behandler ikke mellemrum som skilletegn, så det er muligt

at anvende CD til at få adgang til en undermappe, der indeholder et

mellemrum uden at sætte navnet i anførselstegn. Eksempelvis er:

 

    cd \winnt\profiles\brugernavn\programmer\start

 

lig med:

 

    cd "\winnt\profiles\brugernavn\programer\start"

 

som er den streng, du skal skrive, hvis udvidelserne er deaktiveret.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CHKDSK            

Undersøger en disk og viser en rapport over tilstanden.

 

 

CHKDSK [diskenhed[[sti]filnavn]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:str]]

 

 

  enhed           Angiver drevbogstavet (efterfulgt af et kolon),

                  tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.

  filnavn         kun FAT/FAT32: Angiver filerne, der skal kontrolleres

                  for fragmentering.

  /F              Retter fejl på disken.

  /V              På FAT/FAT32: Viser den fulde sti og navnet på samtlige

                  filer på disken.

                  På NTFS: Viser eventuelt oprydningsmeddelelser.

  /R              Finder beskadigede sektorer, og genopretter læsbare data

                  (implicit /F).

  /L:str          kun NTFS: ’ndrer logfilens størrelse til det angivne antal

                  kilobyte. Hvis str ikke er angivet, vises den aktuelle

                  størrelse.

  /X              Tvinger diskenheden til at koble sig fra først, hvis det er

                  nødvendigt.

                  Alle åbne handles til diskenheden bliver ugyldige

                  (implicit /F).

  /I              kun NTFS: Udfører en mindre omfattende kontrol af poster i

                  indeks.

  /C              kun NTFS: Springer kontrol af cykluser i mappestrukturen

                  over.

 

Parameteren /I eller /C reducerer tidsforbruget til at køre Chkdsk ved

at springe visse kontroller af diskenheden over.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CHKNTFS

Viser eller ændrer kontrollen af disken på starttidspunktet.

 

CHKNTFS enhed [...]

CHKNTFS /D

CHKNTFS /T[:tid]

CHKNTFS /X enhed [...]

CHKNTFS /C enhed [...]

 

  diskenhed      Angiver drevbogstavet (efterfulgt af kolon),

                 tilslutningspunktet eller diskenhedens navn.

  /D             Gendanner computerens standardfunktioner, alle drev

                 kontrolleres på starttidspunktet, og chkdsk køres på

                 beskadigede drev.

  /T:tid         ’ndrer nedtællingstiden for start af AUTOCHK til

                 det angivne tidsrum i sekunder. Hvis tiden ikke

                 angives, vises den aktuelle indstilling.

  /X             Udelukker et drev fra standardkontrollen på starttidspunktet.

                 Udelukkede drev akkumuleres ikke mellem kommandoaktiveringer.

  /C             Planlægger, at et drev kontrolleres på starttidspunktet, så

                 chkdsk køres, hvis drevet er beskadiget.

 

Hvis der ikke er angivet nogen parametre, viser CHKNTFS, om de angivne drev er

beskadiget eller planlagt til at blive kontrolleret ved næste genstart.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CLS               

Rydder skærmen.

 

CLS

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CMD               

Starter en ny kopi af Windows XP-kommandofortolkeren

 

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]

    [[/S] [/C | /K] streng]

 

/C      Udfører kommandoen, som angives af strengen, og afslutter herefter.

/K      Udfører kommandoen, som angives af strengen, og fortsætter

/S      ’ndrer behandlingen af strengen efter /C or /K (se nedenfor)

/Q      Deaktiverer echo

/D      Deaktiverer kørsel af Autorun-kommandoerne i registreringsdatabasen

        (se nedenfor)

/A      Bevirker, at output fra interne kommandoer til en pipe eller fil

        bliver i ANSI

/U      Bevirker, at output fra interne kommandoer til en pipe eller en fil

        bliver i Unicode

/T:fg   Indstiller for-/baggrundsfarver (skriv COLOR /? for yderligere

        oplysninger)

/E:ON   Aktiver kommandoudvidelser (se nedenfor)

/E:OFF  Deaktiver kommandoudvidelser (se nedenfor)

/F:ON   Aktiver færdiggørelse af fil- og mappenavn (se nedenfor)

/F:OFF  Deaktiver færdiggørelse af fil- og mappenavn (se nedenfor)

/V:ON   Aktiver forsinket udvidelse af miljøvariabel  vha. ! som afgrænser.

        F.eks. ville /V:ON tillade !var! at udvide variablen "var" på

        kørselstidspunktet.  var syntaksen udvider variabler på

        input-tidspunktet, hvilket er helt forskelligt fra, hvis det foregår

        indeni en FOR løkke.

/V:OFF  Deaktiver forsinket miljøudvidelse.

 

Bemærk, at flere kommandoer, adskilt med kommandoseparatoren, '&&'

accepteres, hvis de omsluttes anførselstegn. For at opnå kompatibilitet,

er /X det samme som /E:ON, /Y er det samme som /E:OFF og /R er det

samme som /C.  Alle andre parametre ignoreres.

 

Hvis /C eller /K angives, vil resten af kommandolinjen efter parameteren

er behandlet som en kommandolinje, hvor følgende logik er brugt til at

behandle (") tegn:

 

    1. Hvis alle af følgende betingelser er opfyldt, vil anførselstegn

        på kommandolinjen bevares:

 

        - ingen /S parameter

        - nøjagtig to anførselstegn

        - ingen specialtegn mellem de to anførselstegn,

          hvor specialtegn er et af følgende: &<> ()@^|

        - et eller flere mellemrumstegn mellem

          de to anførselstegn

        - strengen mellem de to anførselstegn er navnet

          på en eksekverbar fil.

 

    2. Ellers er den oprindelige måde, at kontrollere, om det første tegn

        er et anførselstegn og hvis dette er tilfældet, fjernes det

        foranstillede tegn og det sidste anførselstegn på kommandolinjen,

        mens al tekst efter det sidste anførselstegn bevares.

 

Hvis /D IKKE angives på kommandolinjen, vil CMD.EXE, når der startes,

søge efter følgende REG_SZ/REG_EXPAND_SZ-registreringsdatabaseposter,

og hvis en af dem eller begge findes, udføres de først.

 

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

 

        og/eller

 

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

 

Kommandoudvidelser er som standard aktiveret. Du kan desuden deaktivere

udvidelserne i forbindelse med en bestemt start vha. parameteren /E:OFF.

Du kan aktivere eller deaktivere udvidelser i forbindelse med alle starter

af CMD.EXE på en computer og/eller i en brugerlogonsession ved at indstille

en af eller begge følgende REG_DWORD-værdier i registreringsdatabasen vha.

REGEDT32.EXE:

 

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

 

        og/eller

 

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

 

til enten 0x1 eller 0x0. Brugerspecifikke indstillinger går forud for

computerens indstillinger. Kommandolinjeparametrene går forud for

indstillingerne i registreringsdatabasen.

 

Kommandoudvidelserne involverer ændringer af og/eller tilføjelser til følgende

kommandoer:

 

    DEL eller ERASE

    COLOR

    CD eller CHDIR

    MD eller MKDIR

    PROMPT

    PUSHD

    POPD

    SET

    SETLOCAL

    ENDLOCAL

    IF

    FOR

    CALL

    SHIFT

    GOTO

    START (omfatter også ændringer af start af eksterne kommandoer)

    ASSOC

    FTYPE

 

Skriv kommandonavnet efterfulgt af /? for at få vist specifikke oplysninger.

 

Forsinket udvidelse af miljøvariablen er som standard IKKE aktiveret. Du

kan aktivere eller deaktivere udvidelse af miljøvariablen for en bestemt

start af CMD.EXE med parameteren /V:ON eller /V:OFF. Du kan aktivere eller

deaktivere afslutningen i forbindelse med alle starter af CMD.EXE på en

computer og/eller en brugerlogonsession ved at indstille en af eller begge

følgende REG_DWORD-værdier i registreringsdatabasen vha. REGEDT32.EXE:

 

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion

 

        og/eller

 

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion

 

til enten 0x1 eller 0x0. Brugerspecifikke indstillinger går forud for

computerens indstillinger. Kommandolinjeparametrene går forud for

indstillingerne i registreringsdatabasen.

 

Hvis forsinket udvidelse af miljøvariabler er aktiveret, kan et

udråbstegn erstatte værdien af en miljøvariabel på udførelsestidspunktet.

 

Fuldførelse af fil- og mappenavn er som standard IKKE aktiveret. Du kan

aktivere eller deaktivere fuldførelse af filnavn i forbindelse med en bestemt

start af CMD.EXE med parameteren /F:ON eller /F:OFF. Du kan aktivere eller

deaktivere fuldførelse af alle starter af CMD.EXE på en computer og/eller

brugerlogonsession ved at indstille den ene af eller begge følgende

REG_DWORD-værdier i registreringsdatabasen vha. REGEDT32.EXE:

 

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar

 

        og/eller

 

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar

 

med hex-værdien af et styretegn til brug for en bestemt funktion, 0x4 er

f.eks. Ctrl-D, og 0x6 er Ctrl-F. De brugerspecifikke indstillinger går forud

for computerens indstillinger. Parametre på kommandolinjen går forud for

indstillingerne i registreringsdatabasen.

 

Hvis fuldførelsen aktiveres med parameteren /F:ON, bruges de to styretegn

Ctrl-D til fuldførelse af mappenavn og Ctrl-F til fuldførelse af filnavn.

Brug værdien for mellemrum (0x20), da den ikke er et gyldigt styretegn, til

at deaktivere et bestemt fuldførelsestegn i registreringsdatabasen.

 

Fuldførelsen startes, når du skriver et af de to styretegn.

Fuldførelsesfunktionen tager stistrengen til venstre for markøren, tilføjer

et jokertegn, hvis det ikke allerede findes, og opbygger en liste over

fundne stier. Derefter vises den sti, der først findes. Hvis der ingen

stier findes, høres et bip, og der vises intet. Hvis der derefter trykkes

på samme styretegn, bladres der gennem listen af fundne stier. Med et tryk

på skiftetasten og styretegnet samtidigt blades der baglæns gennem listen.

Hvis du på redigerer linjen og trykker på styretegnet igen, slettes den

gemte liste med fundne stier, hvorefter der oprettes en ny. Det samme sker,

hvis du skifter mellem fuldførelse af fil- og mappenavn. Den eneste forskel

mellem de to styretegn er, at filfuldførelsestegnet sammenligner både fil-

og mappenavne, mens mappefuldførelsestegnet kun sammenligner mappenavne.

Hvis filfuldførelsen bruges på en af de indbyggede mappekommandoer

(CD, MD eller RD), tages der udgangspunkt i en mappefuldførelse.

 

Fuldførelseskoden behandler filnavne, der indeholder mellemrum eller andre

specialtegn, korrekt ved at anbringe anførselstegn omkring den fundne sti.

Ved sikkerhedskopiering skal du desuden starte fuldførelsen fra en linje,

da teksten til højre for markøren på det tidspunkt, hvor fuldførelsen blev

startet, slettes.

 

Følgende tegn kræver citationstegn:

     <mellemrum>

     &()[]{}^=;!'+,`~

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

COLOR             

Indstiller standard skærmforgrund- og baggrundsfarver.

 

COLOR [attr]

 

  attr        Specificerer farveegenskaber på skærmen

 

Farveegenskaber bliver specificeret af to HEX-tal - det første

kontroller baggrundsfarven og det andet forgrundsfarven. Hver tal kan have

en af følgende værdier:

 

    0 = Sort        8 = Grå

    1 = Blå         9 = Lyseblå

    2 = Grøn        A = Lysegrøn

    3 = Akvamarin   B = Lysakvamarin

    4 = Rød         C = Lyserød

    5 = Lilla       D = Lyslilla

    6 = Gul         E = Lysegul

    7 = Hvid        F = Hvid med høj lysstyrke

 

Hvis der ikke bliver angivet nogen parameter, bliver farverne sat til hvad de

var, før Cmd.exe startede. Denne værdi kommer enten fra det nuværende

skærmvindue, parameteren /T eller fra værdien DefaultColor i

registreringsdatabasen.

 

COLOR-kommandoen sætter ERRORLEVEL til 1, hvis der bliver gjort et forsøg på

at afvikle COLOR-kommandoen med den samme farve til for- og baggrund.

 

 

Eksempel: "COLOR fc" giver lyserød på hvid med høj lysstyrke.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

COMP              

Sammenligner indholdet af to filer eller grupper af filer.

 

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=antal] [/C] [/OFF[LINE]]

 

  data1      Angiver placering og navne på de første filer, der skal

             sammenlignes.

  data2      Angiver placering og navne på de andre filer, der skal

             sammenlignes.

  /D         Viser forskelle i decimalt format.

  /A         Viser forskelle i ASCII-tegn.

  /L         Viser linjenumre for forskelle.

  /N=antal  Sammenligner kun det første angivne antal linjer i hver fil.

  /C         Ignorerer store/små ASCII-bogstaver ved sammenligning af filer.

  /OFF[LINE] Spring ikke filer over, hvor offline-attributtet er angivet.

 

Hvis du vil sammenligne grupper af filer,

skal du angive jokertegn i parametrene data1 og data2.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

COMPACT

Viser og ændrer komprimeringen af filer på NTFS-partitioner.

 

COMPACT [/C | /U] [/S[:mappe]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [filnavn [...]]

 

  /C        Komprimerer de angivne filer. Mapperne bliver markeret,

            så filer, der tilføjes senere, bliver komprimeret.

  /U        Dekomprimerer de angivne filer. Mapperne bliver markeret,

            så filer, der tilføjes senere, ikke bliver komprimeret.

  /S        Udfører den angivne handling på filer i den angivne

            mappe og alle undermapper. Standard er den

            aktuelle mappe.

  /A        Viser filer med atributterne skjult eller system. Disse

            filer er udeladt som standard.

  /I        Fortsætter med at udføre en angivet handling selv efter der

            er opstået fejl. Som standard stopper COMPACT, når der opstår en

            fejl.

  /F        Komprimerer alle angivne filer, selv

            dem, der allerede er komprimerede. Allerede komprimerede filer

            bliver udeladt som standard.

  /Q        Giver kun de mest nødvendige oplysninger.

  filnavn  Angiver mønster, fil eller mappe.

 

  Benyttet uden parametre viser COMPACT komprimeringstilstanden af

  den aktuelle mappe og alle indeholdte filer. Du kan benytte flere

  filnavne og jokertegn. Du skal benytte mellemrum mellem flere

  parametre.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

CONVERT

Konverterer FAT-diskenheder til NTFS.

 

CONVERT diskenhed /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filnavn] [/NoSecurity] [/X]

 

  diskenhed   Angiver drevbogstav (efterfulgt af kolon),

              tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.

  /FS:NTFS    Angiver, at diskenheden skal konverteres til NTFS.

  /V          Angiver, at Convert skal udføres i kontroltilstand.

  /CvtArea:filnavn

              Angiver en sammenhængende fil i rodmappen, der skal

              være pladsholder for NTFS-systemfiler.

  /NoSecurity Angiver, at sikkerhedsindstillingerne for de konverterede

              filer og mapper skal være tilgængelige for alle.

  /X          Tvinger diskenheden til først at afbryde forbindelsen,

              hvis det er nødvendigt.

              Alle åbne handles for diskenheden bliver ugyldige.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

COPY              

Kopierer en eller flere filer til en anden placering.

 

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] kilde [/A | /B]

     [+ kilde [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]

 

  kilde        Angiver filen eller filerne, som skal kopieres.

  /A           Angiver en ASCII-tekstfil.

  /B           Angiver en binær fil.

  /D           Tillader destinationsfilen at blive oprettet krypteret

  destination Angiver mappen og/eller filnavnet på den nye fil.

  /V           Kontrollerer, at nye filer bliver skrevet korrekt.

  /N           Kort filnavn anvendes ved kopiering af en fil med et

               ikke-8.3-navn.

  /Y           Der spørges ikke, om du vil overskrive en

               eksisterende destinationsfil.

  /-Y          Der spørges, om du vil overskrive en

               eksisterende destinationsfil.

  /Z           Kopierer netværksfiler i genstartstilstand.

 

Parameter /Y kan være forudindstillet i miljøvariablen Copycmd.

Dette kan springes over med  /-Y på kommandolinjen. Med standardindstillingen

spørges, om der skal overskrives, medmindre COPY-kommandoen startes fra

en batchfil.

 

For at føje til filer, skal der angives en enkelt fil som destination, men

flere filer som kilde (v.h.a. jokertegn eller formatet fil1+fil2+fil3).

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DATE              

Viser eller indstiller datoen.

 

DATE [/T | dato]

 

Skriv Date uden parametre for at vise den aktuelle dato og

få mulighed for at angive en ny.  Tryk på Enter for at beholde

den nuværende dato.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen

DATE parameteren /T, der fortæller kommandoen, at den aktuelle

dato skal være output, uden at der skal spørges om en ny dato.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DEL               

Sletter en eller flere filer.

 

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

 

  navne         Angiver en liste med en eller flere filer eller mapper.

                Der kan anvendes jokertegn til at slette flere filer.

                Hvis der angives en mappe, slettes alle filer i den

                pågældende mappe.

 

  /P            Beder dig, inden en fil slettes, om at bekræfte, at den

                skal slettes.

  /F            Gennemtvinger sletning af skrivebeskyttede filer.

  /S            Sletter angivne filer fra alle undermapper.

  /Q            Uden brugerindgriben, dvs. du bliver ved globale jokertegn

                ikke bedt om at bekræfte sletningen

  /A            Vælger filer, der skal slettes, på basis af attributter

  attributter    R  Skrivebeskyttede filer     S Systemfiler

                 H  Skjulte filer              A Filer klar til arkivering

                 - Negationstegn

 

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, ændres DEL og ERASE på følgende måde:

 

Parameteren /S viser kun de slettede filer, ikke de filer, der ikke

blev fundet.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DIR               

Viser en liste med filer og undermapper i en mappe.

 

DIR [drev:][sti][filnavn] [/A[[:]attributter]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]

  [/O[[:]rækkefølge]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]tidsfelt]] [/W] [/X] [/4]

 

  [drev:][sti][filnavn]

              Angiver drev, mappe, og/eller filer, der skal vises.

 

  /A          Viser filer med angivne attributter.

               D  Mapper                 R  Skrivebeskyttede filer

               H  Skjulte filer          A Filer, der er klar til arkivering

               S  Systemfiler            - Præfiks, som betyder "ikke".

  /B          Bruger enkelt format (ingen overskrift eller oversigt).

  /L          Vis tusindtalsseparator i filstørrelse. Dette er

              standard.  Brug /-C for at deaktivere visning af separator.

  /D          Samme som bredt format, men filerne sorteres i kolonner.

  /L          Bruger små bogstaver.

  /N          Nyt langt listeformat med filnavne længst til højre.

  /O          Viser filer i sorteret rækkefølge.

  rækkefølge  N  Navn (alfabetisk)      S Størrelse (mindste først)

               E  Filtype (alfabetisk)   D Dato/tid (ældste først)

               G  Gruppemapper først     -  Præfiks for omvendt rækkefølge.

  /P          Indsætter en pause efter hvert skærmbillede med oplysninger.

  /Q          Vis filens ejer.

  /S          Viser filer i den angivne mappe og alle undermapper.

  /T          Bestemmer, hvilket tidsfelt, der skal vises eller sorteres efter

  tidsfelt     C  Oprettelsestidspunkt

               A  Seneste adgang til filen

               W  Seneste skrivning

  /W          Bruger bredt format.

  /X          Viser de forkortede navne, som oprettes for ikke-8dot3 filer.

              Formatet er /N med det korte navn indsat før det lange navn.

              Er der ikke noget kort navn, indsættes der blanktegn.

  /4          Viser fire-cifrede årstal

 

Der kan være forudindstillede parametre i miljøvariablen Dircmd.  Tilsidesæt

forudindstillingen af parametre med - (bindestreg), f.eks. /-W.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DISKCOMP          

Sammenligner indholdet af to disketter.

 

DISKCOMP [drev1: [drev2:]]

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DISKCOPY          

Kopierer indholdet af en diskette til en anden.

 

DISKCOPY [drev1: [drev2:]] [/V]

 

  /V:Kontrollerer, at data er kopieret korrekt.

 

De to disketter skal være af samme type.

Du kan angive samme drev for drev1 og drev2.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

DOSKEY            

Redigerer kommandolinjer, husker tidligere Windows XP-kommandoer og

opretter makroer.

 

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=str] [/MACROS[:ALL | :exenavn]]

  [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exenavn] [/MACROFILE=filnavn]

  [macroname=[tekst]]

 

  /REINSTALL         Installerer en ny kopi af DOSKEY.

  /LISTSIZE=str      Angiver størrelsen på kommadoregistreringsbufferen.

  /MACROS            Viser alle DOSKEY-makroer.

  /MACROS:ALL        Viser alle DOSKEY-makroer for alle programmer,

                     der har DOSKEY-makroer.

  /MACROS:exenavn    Viser alle DOSKEY-makroer for det angivne program.

  /HISTORY           Viser alle kommandolinjer i bufferen.

  /INSERT            Angiver, at ny tekst indsættes i kommadolinjen.

  /OVERSTRIKE        Angiver, at ny tekst overskriver gammel tekst.

  /EXENAME=exenavn   Angiver programnavn.

  /MACROFILE=filnavn Installerer makroer fra en fil.

  macroname          Angiver navnet på en makro, der skal oprettes.

  tekst              Angiver kommandoer, makroen skal afvikle.

 

PIL OP og PIL NED viser tidligere kommandoer. ESC sletter kommadolinjen.

F7 viser kommandoregistreringsbufferen. ALT+F7 sletter kommando-

registreringsbufferen. F8 søger efter en kommando. F9 vælger en kommando

efter nummer.

Disse koder kan anvendes i DOSKEY-makroer.

  $T    Kommandoseparator. Tillader flere kommandoer i en makro.

  $1-$9 Makroparametre.  Svarer til %1-%9 i batchprogrammer.

  $*   Erstattet af alt der følger efter makronavnet på kommandolinjen.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

ECHO              

Viser meddelelser eller slår visningen af kommandoer til og fra.

 

  ECHO [ON | OFF]

  ECHO [meddelelse]

 

Skriv ECHO uden parametre for at vise den aktuelle indstilling af ECHO.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

ENDLOCAL          

Afslutter muligheden for lokale ændringer af miljøvariabler i

en batchfil.

Miljøændringer, som udføres efter ENDLOCAL er kaldt,

er ikke lokale i batchfilen.

De tidligere indstillinger bliver ikke gendannet,

når batchfilen er afsluttet.

 

ENDLOCAL

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres ENDLOCAL på følgende

måde:

 

Hvis de tilsvarende SETLOCAL-kommandoudvidelser til aktivering eller

deaktivering bruger de nye ENABLEEXTENSIONS- eller DISABLEEXTENSIONS-

indstillinger, vil kommandoudvidelsernes aktiverings/deaktiverings-

tilstand efter ENDLOCAL blive gendannet til, hvad den var før den

tilsvarende eksekvering af SETLOCAL-kommandoen.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

ERASE             

Sletter en eller flere filer.

 

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

 

  navne         Angiver en liste med en eller flere filer eller mapper.

                Der kan anvendes jokertegn til at slette flere filer.

                Hvis der angives en mappe, slettes alle filer i den

                pågældende mappe.

 

  /P            Beder dig, inden en fil slettes, om at bekræfte, at den

                skal slettes.

  /F            Gennemtvinger sletning af skrivebeskyttede filer.

  /S            Sletter angivne filer fra alle undermapper.

  /Q            Uden brugerindgriben, dvs. du bliver ved globale jokertegn

                ikke bedt om at bekræfte sletningen

  /A            Vælger filer, der skal slettes, på basis af attributter

  attributter    R  Skrivebeskyttede filer     S Systemfiler

                 H  Skjulte filer              A Filer klar til arkivering

                 -  Negationstegn

 

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, ændres DEL og ERASE på følgende måde:

 

Parameteren /S viser kun de slettede filer, ikke de filer, der ikke

blev fundet.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

EXIT              

Afslutter Cmd.exe-programmet (kommandofortolkeren) eller den aktuelle

batchfil.

 

EXIT [/B] [afslutningskode]

 

  /B                 angiver, at den aktuelle batchfil afsluttes i stedet for

                     Cmd.exe. Startes dette uden for en batchfil, vil

                     vil Cmd.exe afsluttes

 

  afslutningskode    angiver en værdi. Hvis /B angives, sættes Errorlevel

                     til denne værdi.  Hvis Cmd.exe afsluttes, sættes

                     afslutningskoden for processen til denne værdi.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FC                

Sammenligner to filer eller grupper af filer og viser forskellene

mellem dem

 

 

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]

   [drev1:][sti1]filnavn1 [drev2:][sti2]filnavn2

FC /B [drev1:][sti1]filnavn1 [drev2:][sti2]filnavn2

 

  /A         Viser kun første og sidste linje for hver gruppe af forskelle.

  /B         Udfører binær sammenligning.

  /C         Ignorerer store/små bogstaver.

  /L         Sammenligner filer som ASCII-tekst.

  /LBn       Indstiller det maksimale antal efterfølgende uoverensstemmelser

             til det angivne antal linjer.

  /N         Viser linjenumre ved ASCII-sammenligning.

  /OFF[LINE] Springer ikke filer over, hvis offline-attributtet er angivet.

  /T         Erstatter ikke tabulatortegn med mellemrum.

  /U         Sammenlign filer som UNICODE-tekstfiler.

  /W         Komprimerer mellemrum (tabulatortegn og mellemrum) til

             sammenligningen.

  /nnnn      Angiver antallet af efterfølgende linjer, der skal stemme

             overens efter en uoverensstemmelse.

  [drev1:][sti1]filnavn1

             Angiver den første fil eller gruppe af filer, der skal

             sammenlignes.

  [drev2:][sti2]filnavn2

             Angiver den anden fil eller gruppe af filer, der skal sammenlignes.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FIND              

Søger efter en tekststreng i en eller flere filer.

 

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "streng" [[drev:][sti]filnavn[ ...]]

 

  /V         Viser linjer, der IKKE indeholder den angivne streng.

  /C         Viser kun antallet af linjer, der indeholder strengen.

  /N         Viser linjenumre sammen med de viste linjer.

  /I         Ignorerer store/små bogstaver ved søgning efter strengen.

  /OFF[LINE] Ignorer ikke filer med attributtet for offline angivet.

  "streng"   Angiver den tekststreng, der skal søges efter.

  [drev:][sti]filnavn

             Angiver en eller flere filer, der skal søges i.

 

Hvis der ikke angives en sti, søger FIND efter den tekst, der skrives ved prompten eller sendes videre fra en anden kommando.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FINDSTR

Søger efter strenge i filen.

 

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P] [/F:fil]

        [/C:streng] [/G:fil] [/D:mappeliste] [/A:farveattributter]

        [/OFF[LINE]] strenge [[drev:][sti]filnavn[ ...]]

 

  /B         Kun i begyndelsen af en linje.

  /E         Kun i slutningen af en linje.

  /L         Anvender søgestrenge som almindelige udtryk.

  /S         Søger efter tilsvarende filer i den aktuelle mappe og alle

             undermapper.

  /I         Angiver, at søgningen ikke skal skelne mellem store og små

             bogstaver.

  /X         Udskriver linjer, der fuldstændigt opfylder søgekriteriet.

  /V         Udskriver kun linjer, hvor søgekriteriet ikke er opfyldt.

  /N         Udskriver linjenummeret før linjerne,

             der opfylder søgekriteriet.

  /M         Udskriver kun filnavnet, hvis søgekriteriet er opfyldt i en fil.

  /O         Udskriver tegn forskudt inden en linje, der opfylder

             søgekriteriet.

  /P         Springer filer med tegn, der ikke kan udskrives, over.

  /OFF[LINE] Spring ikke filer med attributen offline indstillet over.

  /A:attr   Angiver farveattributtet med to hex-cifre. Se "color /?"

  /F:fil     Læser fillisten fra den angivne fil (/ står for konsol).

  /C:streng  Anvender den angivne streng som en bogstavelig søgestreng.

  /G:fil     Henter søgestrenge i den angivne fil (/ står for konsol).

  /D:mappe  Søger i en tabulatorsepareret liste over mapper

  strenge   Tekst, der skal søges efter.

  [drev:][sti]filnavn

             Angiver en eller flere filer, der skal søges i.

 

Anvend mellemrum til at adskille flere søgestrenge, medmindre der står

/C foran argumentet. Eksempel: 'FINDSTR "god morgen" x.y' søger efter

"god" eller "morgen" i filen x.y. 'FINDSTR /C:"god morgen" x.y' søger efter

"god morgen" i filen x.y.

 

Oversigt over almindelige udtryk:

  .         Jokertegn: Et vilkårligt tegn

  *         Gentag: Nul eller flere forekomster af det forrige tegn eller den

            forrige klasse

  ^         Linjeposition: Begyndelse af linjen

  $         Linjeposition: Slutningen af linjen

  [klasse] Tegnklasse: Et vilkårligt tegn i sættet

  [^klasse] Omvendt klasse: Et vilkårligt tegn, der ikke er i sættet

  [x-y]     Område: Vilkårlige tegn inden for det angivne område

  \x        Escape: Bogstavelig brug af metategn x

  \<xyz     Ordplacering: Begyndelsen af ordet

  xyz\>     Ordplacering: Slutningen af ordet

 

Komplette oplysninger om det almindelige udtryk FINDSTR finder du i

onlinekommandoreferencen.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FOR               

Udfører en angivet kommando for hver fil i en mængde af filer.

 

FOR %variabel IN (mængde) DO kommando [kommandoparametre]

 

  %variabel     Angiver en parameter på et bogstav, som kan erstattes.

  (mængde)      Angiver en mængde af en eller flere filer.\n

                 Jokertegn kan anvendes.

  kommando      Angiver den kommando, som skal udføres for hver fil.

  kommandoparametre

                 Angiver parametre til den angivne kommando.

 

Ved brug af FOR-kommandoen i et batchprogram angives %%variabel i stedet for

%variabel. Variabelnavne er følsomme over for store og små bogstaver,

%i er derfor forskellig fra %I

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøttes følgende

yderligere varianter af kommandoen FOR:

 

FOR /D %variabel IN (filsæt) DO kommando [kommandoparametre]

 

    Hvis det angivne filsæt indeholder jokertegn, behandles mappenavne

    i stedet for filnavne.

 

FOR /R [[drev:]sti] %variabel IN (filsæt) DO kommando [kommandoparametre]

 

    Gennemgår mappetræet med roden [drev:]sti og udfører sætningen FOR

    i alle træets mapper. Hvis der ikke er angivet en mappe efter /R,

    tages der udgangspunkt i den aktuelle mappe. Hvis sættet kun er ‚t

    enkelt punktum (.), optælles kun mappetræet.

 

FOR /L %variabel IN (start,step,slut) DO kommando [kommandoparametre]

 

    Sættet er en talsekvens fra start til slut med en trinstørrelse.

    (1,1,5) giver således sekvensen 1 2 3 4 5, og (5,-1,1) giver

    sekvensen (5 4 3 2 1)

 

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (filsæt) DO kommando

       [kommandoparametre]

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ("streng") DO kommando

       [kommandoparametre]

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ('kommando') DO kommando

       [kommandoparametre]

 

    eller, hvis indstillingen usebackq er til stede:

 

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (filsæt) DO kommando

       [kommandoparametre]

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN ('streng') DO kommando

       [kommandoparametre]

FOR /F ["indstillingsstreng"] %variabel IN (`kommando`) DO kommando

       [kommandoparametre]

 

    filnavnsæt er et eller flere filnavne. Hver fil åbnes, læses og

    behandles, inden der fortsættes til næste fil i filnavnsættet.

    Behandlingen består af at læse i filen, bryde den op i individuelle

    tekstlinjer og derefter fortolke hver linje til nul eller flere

    tokens. Derefter kaldes indholdet af FOR-løkken med variabelværdi(er)

    sat til den eller de fundne tokenstrenge. Som standard videregiver

    /F den første, tomme udskilte token fra hver linje i hver fil. Tomme

    linjer springes over. Du kan tilsidesætte standardfortolkningen

    ved at angive den valgfrie "indstillingsstreng"-parameter. Strengen

    skal angives i anførselstegn, og den indeholder et eller flere

    nøgleord, der angiver forskellige fortolkningsindstillinger.

    Nøgleordene er:

 

        eol=c           - angiver linjeafslutningstegn (kun et)

        skip=n          - angiver, hvor mange linjer der skal springes over

                          i starten af filen.

        delims=xxx      - angiver et afgrænsningssæt. Det erstatter

                          standardafgrænsningssættet bestående af mellemrum

                          og tabulatortegn.

        tokens=x,y,m-n  - angiver, hvilke tokens fra hver linje der skal

                          overgives til FOR-indholdet for hver gentagelse.

                          Dette medfører, at der tildeles flere

                          variabelnavne. m-n er et område, der angiver den

                          m'te til n'te token. Hvis det sidste tegn i

                          strengen tokens= er en stjerne, tildeles der

                          yderligere en variabel, som modtager den

                          resterende tekst på linjen efter den token,

                          der blev fortolket sidst.

        usebackq        - angiver, at der gælder nye regler, når en streng i

                          omvendte anførselstegn udføres som en kommando,

                          og en streng i enkelte anførselstegn er en

                          konstantstrengkommando, samt tillader brugen af

                          dobbelte anførselstegn til at anbringe filnavne i

                          anførselstegn i filnavnsæt.

 

    Eksempler:

 

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (minfil.txt) do @echo %i %j %k

 

    sætningen analyserer alle linjer i minfil.txt, ignorerer linjer, der

    begynder med et semikolon, sender anden og tredje token fra hver linje

    til FOR-indholdet, med tokens adskilt af kommaer og/eller mellemrum.

    Bemærk henvisningen til FOR-sætningen %i, der henter andet token,

    %j, der henter tredje token, og %k, der henter alle resterende tokens

    efter det tredje. Filnavne, der indeholder mellemrum, skal sættes i

    dobbelte anførselstegn. Hvis du vil bruge dobbelte anførselstegn på

    denne måde, skal du også bruge indstillingen usebackq, ellers

    fortolkes dobbelte anførselstegn som en definition af en konstantstreng,

    der skal analyseres.

 

    %i erklæres eksplicit i FOR-sætningen, og %j og %k erklæres implicit

    via indstillingen tokens=. Du kan angive op til 26 tokens via linjen

    tokens=, forudsat det ikke medfører et forsøg på at erklære en variabel,

    der er højere end bogstavet 'z' eller 'Z'. Husk, at der er forskel på

    store og små bogstaver i FOR-variabler, de er globale, på et bogstav,

    og der må højst være 52 aktive på ‚n gang.

 

    Du kan bruge analyselogikken FOR /F på en midlertidig streng ved at

    gøre filnavnsættet, der står i parentes, til en streng i anførselstegn

    ved at anvende enkelte anførselstegn. Den behandles som ‚n enkelt linjes

    input fra en fil og analyseres.

 

    Endelig kan du anvende kommandoen FOR /F til at analysere outputtet

    fra en kommando. Dette gøres ved at ændre filnavnsættet i parentes

    til en streng i omvendte anførselstegn. Den behandles som en

    kommandolinje, der videregives til en underordnet CMD.EXE, og

    outputtet anbringes i hukommelsen og analyseres, som var det en fil.

 

    I følgende eksempel:

 

      FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`filsæt`) DO @echo %i

 

    optælles miljøvariabelnavnene i det aktuelle miljø.

 

Desuden er erstatningen af FOR-variabelhenvisningerne udvidet.

Du kan nu bruge følgende valgfrie syntaks:

 

    %~I         - udvider %I og fjerner omgivende anførselstegn (")

    %~fI       - udvider %I til et fuldt kvalificeret stinavn

    %~dI       - udvider %I til kun at omfatte et drevbogstav

    %~pI       - udvider %I til kun at omfatte en sti

    %~nI       - udvider %I til kun at omfatte et filnavn

    %~xI       - udvider %I til kun at omfatte et filtypenavn

    %~sI       - den udvidede sti indeholder kun korte navne

    %~aI       - udvider %I til filens filattributter

    %~tI       - udvider %I til filens dato/klokkeslæt

    %~zI       - udvider %I til filens størrelse

    %~$PATH:I  - søger i mapperne angivet i miljøvariablen PATH

                   og udvider %I til det fuldt kvalificerede navn

                   på den første, der findes. Hvis miljøvariabel-

                   navnet ikke er angivet, eller filen ikke findes

                   under søgningen, udvides denne modifikator til

                   den tomme streng

 

Modifikatorerne kan kombineres, så der opnås sammensatte resultater:

 

    %~dpI      - udvider %I til kun at omfatte et drevbogstav

                   og en sti

    %~nxI      - udvider %I til kun at omfatte et filnavn

                   og et filtypenavn

    %~fsI      - udvider %I til kun at omfatte et fuldt stinavn

                   med korte navne

    %~dp$PATH:i - søger i mapper angivet i miljøvariablen PATH

                   for %I og udvider til drevbogstavet og stien

                   på den første, der findes.

    %~ftzaI    - udvider %I til en DIR-lignende outputlinje

 

I ovennævnte eksempler kan %I og PATH erstattes af andre gyldige

værdier. Syntaksen %~ afsluttes af et gyldigt FOR-variabelnavn.

Ved at vælge variabelnavne med store bogstaver, f.eks. %I, øges

læsbarheden, og der undgås forvekslinger med modifikatorerne, hvor

der ikke er forskel på store og små bogstaver.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FORMAT            

Formaterer en disk til brug under Windows XP.

 

FORMAT diskenhed [/FS:filsystem] [/V:etiket] [/Q] [/A:str] [/C] [/X]

FORMAT enhed [/V:etiket] [/Q] [/F:str]

FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/T:spor /N:sektorer]

FORMAT diskenhed [/V:etiket] ] [/Q]

FORMAT diskenhed [/Q]

 

  diskenhed       Angiver drevbogstav (efterfulgt af et kolon),

                  tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.

  /FS:filsystem   Angiver filsystemets type (FAT, FAT32 eller NTFS).

  /V:navn         Angiver diskenhedsnavn.

  /Q              Udfører ekspresformatering.

  /C              Kun NTFS: Filer, som oprettes på den nye diskenhed,

                  vil automatisk blive komprimeret.

  /X              Tvinger diskenheden til at koble sig fra først, hvis det er

                  nødvendigt. Alle åbne handles til diskenheden vil ikke

                  længere være gyldige.

  /A:størrelse    Angiver størrelsen på allokeringsenheden:

                  NTFS understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16KB, 32KB

                  og 64KB

                  FAT understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16KB,

                  32KB, 64KB, (128KB, 256KB for sektorstørrelse > 512 byte).

                  FAT32 understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16KB, 32KB,

                  64KB, (128KB, 256KB for sektorstørrelse > 512 bytes).

 

                  Bemærk, at FAT og FAT32 filsystemer påtvinger følgende

                  begrænsninger på antallet af klynger på en diskenhed:

 

                  FAT: Antal klynger <= 65526

                  FAT32: 65526 < Antal klynger < 4177918

 

                  Format vil stoppe straks, hvis ovenstående krav ikke

                  imødekommes ved brug af den angivne klyngestørrelse.

 

                  NTFS-komprimering understøttes ikke for

                  allokeringenhedstørrelse over 4096.

 

  /F:størrelse    Angiver størrelsen på disketten, som skal formateres (1.44)

  /T:spor         Angiver antallet af spor pr. side på disken.

  /N:sektorer     Angiver antallet af sektorer pr. spor.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

FTYPE             

Viser eller redigerer filtyper, der bruges i filtypetilknytninger

 

FTYPE [filtype[=[kommandoåbningsstreng]]]

 

  filtype                Angiver filtypen, der skal undersøges eller ændres

  kommandoåbningsstreng  Angiver åbningskommandoen, der skal bruges til at

                         starte filer af denne type.

 

Skriv FTYPE uden parametre for at få vist de aktuelle filtyper, der har

kommandostrenge til åbning af filer. FTYPE startes med et filtypenavn

og viser den aktuelle kommandoåbningsstreng for den pågældende filtype.

Hvis du ikke angiver noget for kommandoåbningsstrengen, sletter kommandoen

FTYPE kommandoåbningsstrengen for filtypen. I en kommandoåbningsstreng

erstattes %0 eller %1 af filnavnet, der startes via tilknytningen.

%* henter alle parametre, og %2 henter første parameter, %3 anden osv.

%~n henter alle de resterende parametre startende med n'te parameter,

hvor n kan være mellem 2 og 9, begge inklusive.

 

Eksempelvis vil:

 

    ASSOC .pl=PerlScript

    FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

 

give dig mulighed for at starte et Perl-script som følger:

 

    script.pl 1 2 3

 

Hvis du vil eliminere behovet for at skrive filtypenavnene, skal du gøre

følgende:

 

    set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

 

Derved startes scriptet som følger:

 

    script 1 2 3

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

GOTO              

Går til en navngivet linje i et batchprogram.

 

GOTO etiket

 

     etiket        Angiver en tekststreng, der er brugt i batchprogrammet som

                   etiket.

 

En etiket angives på en linje for sig selv, begyndende med et kolon.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres GOTO på følgende måde:

 

Kommandoen GOTO accepterer nu destinationsetiketten :EOF, der overfører

kontrollen til slutningen af den aktuelle batch-scriptfil. Dette er en

let måde at afslutte en batch-scriptfil på uden at definere en etiket.

Skriv CALL /? for at få en beskrivelse af udvidelserne af kommandoen

CALL, der gør denne funktion nyttig.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

GRAFTABL          

Gør det muligt for Windows at vise et udvidet tegnsæt i grafiktilstand.

 

GRAFTABL [xxx]

GRAFTABL /STATUS

 

    xxx      Angiver nummeret på en tegntabel.

    /STATUS Viser den aktuelle tegntabel, der skal bruges med GRAFTABL.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

HELP              

Viser hjælp til Windows XP-kommandoer.

 

HELP [kommando]

 

    kommando - viser hjælp til den pågældende kommando.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

IF                

Udfører betinget behandling i batchprogrammer.

 

IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando

IF [NOT] streng1==streng2 kommando

IF [NOT] EXIST filnavn kommando

 

  NOT               Angiver, at Windows XP kun skal udføre

                    kommandoen, hvis betingelsen er falsk.

 

  ERRORLEVEL nummer Angiver en sand betingelse, hvis sidste programkørsel

                    gav en returkode, som var større end eller lig med

                    nummer.

 

  streng1==streng2  Angiver en betingelse, der er sand, hvis de angivne

                    tekststrenge er ens.

 

  EXIST filnavn     Angiver en betingelse, der er sand, hvis den angivne fil

                    findes.

 

  kommando          Angiver den kommando, som skal udføres, hvis betingelsen

                    er opfyldt.  Kommandoen kan efterfølges af ELSE-

                    kommandoen, som vil starte kommandoen efter ELSE-

                    nøgleordet, hvis den angivne betingelse er falsk.

 

ELSE-sætningen skal være på den samme linje som kommandoen efter IF.

For eksempel:

 

    IF EXIST filnavn. (

        del filnavn.

    ) ELSE (

        echo filnavn. findes ikke.

    )

 

Følgende vil IKKE virke, da del-kommandoen skal afsluttes med

en ny linje:

 

    IF EXIST filnavn. del filnavn. ELSE echo filnavn. findes ikke

 

Følgende vil heller ikke virke, da ELSE-kommandoen skal være på den samme

linje som slutningen af IF-kommandoen:

 

    IF EXIST filnavn. del filnavn.

    ELSE echo filnavn. findes ikke

 

Følgende vil virke, hvis du vil have det hele på en linje:

 

    IF EXIST filnavn. (del filnavn.) ELSE echo filnavn. findes ikke

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres IF på følgende måde:

 

    IF [/I] streng1 sammenligningsop streng2 kommando

    IF CMDEXTVERSION nummer kommando

    IF DEFINED variabel kommando,

 

hvor der kan bruges følgende sammenligningsoperatorer:

 

    EQU - lig med

    NEQ - ikke lig med

    LSS - mindre end

    LEQ - mindre end eller lig med

    GTR - større end

    GEQ - større end eller lig med

 

og parameteren /I, fortæller, hvis den er angivet, at der skal foretages

sammenligninger af strenge med hensyn til store og små bogstaver.

Parameteren /I kan også bruges i forbindelse med IF-formularen

streng1==streng2. Disse sammenligninger er generiske, dvs. at hvis

både streng1 og streng2 består af numeriske cifre, konverteres tallene,

og der foretages en numerisk sammenligning.

 

Betingelsen CMDEXTVERSION virker ligesom ERRORLEVEL, bortset fra,

at der sammenlignes med et internt versionsnummer, som er knyttet til

kommandoudvidelserne. Den første version er 1. Den forøges med en, når

der føjes betydelige udvidelser til kommandoudvidelserne. Betingelsen

CMDEXTVERSON er aldrig sand, når kommandoudvidelserne er deaktiveret.

 

Betingelsen DEFINED virker ligesom EXISTS, bortset fra at den tager et

miljøvariabelnavn og returnerer sand, hvis miljøvariablen er defineret.

 

%ERRORLEVEL% udvides til en strengrepræsentation af

den aktuelle værdi af ERRORLEVEL, forudsat at der ikke allerede findes

en miljøvariabel med navnet ERRORLEVEL. I det tilfælde får du dens

værdi i stedet. Når du har kørt et program, illustrerer følgende

brugen af ERRORLEVEL:

 

    goto answer%ERRORLEVEL%

    :answer0

    echo Programmet havde returkode 0

    :answer1

    echo Programmet havde returkode 1

 

Du kan også bruge den numeriske sammenligning ovenfor:

 

    IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto okay

 

%CMDCMDLINE% udvides til den oprindelige kommandolinje, som blev

overgivet til CMD.EXE inden behandling af CMD.EXE, forudsat at der

ikke allerede er en miljøvariabel med navnet CMDCMDLINE. I det tilfælde

får du dens værdi i stedet.

 

%CMDEXTVERSION% udvides til en strengrepræsentation af en aktuel

værdi af CMDEXTVERSION, forudsat der ikke allerede findes en

miljøvariabel med navnet CMDEXTVERSION. I det tilfælde får du dens

værdi i stedet.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

LABEL             

Opretter, ændrer eller sletter diskenhedsnavnet på en disk.

 

LABEL [drev:][navn]

LABEL [/MP] [diskenhed] [navn]

 

  drev:           Angiver et drevs drevbogstav.

  navn            Angiver et diskenhedsnavn for enheden.

  /MP             Angiver, at diskenheden skal behandles som et

                  tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.

  enhed           Angiver drevbogstavet (efterfulgt af et kolon),

                  tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.

                  Hvis diskenhedsnavnet er angivet, er flaget /MP

                  ikke nødvendigt.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

MD                

Opretter en mappe.

 

MKDIR [drev:]sti

MD [drev:]sti

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres MKDIR på følgende måde:

 

MKDIR opretter en midlertidig mappe i stien, hvis der er behov for det.

Hvis f.eks. \a ikke eksisterer, vil:

 

    mkdir \a\b\c\d

 

være lig med:

 

    mkdir \a

    chdir \a

    mkdir b

    chdir b

    mkdir c

    chdir c

    mkdir d,

 

som er den streng, du skal skrive, hvis udvidelsen er deaktiveret.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

MKDIR             

Opretter en mappe.

 

MKDIR [drev:]sti

MD [drev:]sti

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres MKDIR på følgende måde:

 

MKDIR opretter en midlertidig mappe i stien, hvis der er behov for det.

Hvis f.eks. \a ikke eksisterer, vil:

 

    mkdir \a\b\c\d

 

være lig med:

 

    mkdir \a

    chdir \a

    mkdir b

    chdir b

    mkdir c

    chdir c

    mkdir d,

 

som er den streng, du skal skrive, hvis udvidelsen er deaktiveret.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

MODE              

Konfigurerer systemenheder.

 

Seriel port:              MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]

                                     ::[to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]

                                     ::[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]

                                     ::[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

 

Enhedsstatus              MODE [enhed] [/STATUS]

 

Omdiriger udskrivning     MODE LPTn[:]=COMm[:]

 

Vælg tegntabel            MODE CON[:] CP SELECT=yyy

 

Tegntabelstatus           MODE CON[:] CP [/STATUS]

 

Skærmtilstand             MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

 

Tastaturets gentagelseshastighed:

MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

MORE              

Viser output fra et program, en skærmfuld ad gangen.

 

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [drev:][sti]filnavn

kommando | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]

MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [filer]

 

[drev:][sti]filnavn\n    Angiver en fil, der skal vises en skærm ad gange.

 

 

kommando:              Angiver en kommando, hvis output

                       skal vises en skærm ad gangen.

 

/E                     Aktiver avancerede faciliteter

/C                     Slet skærmen før visning af en side

/P                     Udvid sideskiftstegn (FF)

/S                     Vis flere blanke linjer i træk som en linje.

/Tn                    Vis tabulatorer som n mellemrum (standard er 8)

 

Parametre til MORE kan også angives i miljøvariablen MORE.

 

+n                     Vis den første fil fra linje n

 

filer                  Liste over filer, der skal vises. Filer i listen

                       afgrænses med mellemrum.

 

Hvis avancerede faciliteter er aktiverede, kan

følgende funktioner bruges ved prompten -- Mere --:

 

P n                    Vis de næste n linjer

S n                    Spring over n linjer

F                      Vis den næste fil

Q                      Afslut

=                      Vis linjenummer

?                      Vis linje med hjælp til funktioner

<mellemrum>            Vis næste side

<Enter>                Vis næste linje

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

MOVE              

Flytter filer og omdøber filer og mapper.

 

Sådan flyttes en eller flere filer:

MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]filnavn1[,...] destination

 

Sådan omdøbes en mappe:

MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]mappenavn1 mappenavn2

 

  [drev:][sti]filnavn1    Angiver placeringen og navnet på filen eller

                          filerne, du vil flytte.

  destination             Angiver den nye placering af filen. Destination

                          kan består af et drevbogstav og et kolon, et

                          mappenavn eller en kombination heraf. Hvis du kun

                          flytter ‚n fil, kan du desuden medtage et filnavn,

                          hvis du vil omdøbe filen, når du flytter den.

  [drev:][sti]mappenavn1  Angiver den mappe, du vil omdøbe.

  mappenavn2              Angiver mappens nye navn.

 

  /Y                      Undertrykker anmodningen om at bekræfte, at den

                          eksisterende destinationsfil må overskrives.

  /-Y                     Medfører en anmodning om at bekræfte, at en

                          eksisterende destinationsfil må overskrives.

 

Parameteren /Y må medtages i miljøvariablen COPYCMD. Dette kan

tilsidesættes med /-Y på kommandolinjen. Standard er at bede om

bekræftelse ved overskrivning, medmindre kommandoen MOVE udføres

fra et batchscript.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

PATH              

Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

 

PATH [[drev:]sti[;...][;%PATH%]

PATH ;

 

Skriv PATH ; for at rydde alle søgestier og få cmd.exe til kun

at søge i den aktuelle mappe.

Skriv PATH uden parametre for at vise de aktuelle søgestier.

Inkludering af %PATH% i den nye definition af søgestier betyder,

at de gamle søgestier vedhæftes den nye definition.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

PAUSE             

Tilsidesætter behandlingen af et batchprogram og viser meddelelsen

    Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte . . .                     

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

POPD              

Skifter til den mappe, som blev gemt af kommandoen PUSHD.

 

POPD

 

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, sletter kommandoen POPD

det midlertidige drevbogstav, der blev oprettet af PUSHD, når drevet

fjernes fra PUSHD-stakken med kommandoen POPD.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

PRINT             

Udskriver en tekstfil.

 

PRINT [/D:enhed] [[drev:][sti]filnavn[...]]

 

  /D:enhed:  Angiver, hvilken udskriftsenhed der skal bruges.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

PROMPT            

’ndrer kommandoprompten cmd.exe.

 

PROMPT [tekst]

 

  tekst   Angiver en ny kommandoprompt.

 

Prompten kan bestå af normale tegn, samt følgende specialkoder:

 

  $A  & (og-tegn)

  $B   | (pipe)

  $C   ( (venstreparentes)

  $D  Den aktuelle dato

  $E   Escape-kode (ASCII-kode 27)

  $F   ) (højreparentes)

  $G  > (større end-tegn)

  $H  Tilbage (sletter forrige tegn)

  $L  < (mindre end-tegn)

  $N  Det aktuelle drev

  $P  Aktuelt drev og sti

  $Q   = (lighedstegn)

  $S     (mellemrum)

  $T  Aktuelt klokkeslæt

  $V  Windows XP-versionsnummer

  $_  Retur og linjeskift

  $$   $ (dollar-tegn)

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen PROMPT

følgende yderligere formateringstegn:

 

  $+  nul eller flere plustegn (+), afhængigt af dybden af

       PUSHD-mappestakken, et tegn for hvert PUSHD-niveau.

 

  $M  Viser fjernnavnet, der er tilknyttet det aktuelle drevbogstav,

       eller den tomme streng, hvis det aktuelle drev ikke er et

       netværksdrev.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

PUSHD             

Gemmer den aktuelle mappe, til senere brug af kommandoen POPD,

og skifter derefter til den angivne mappe.

 

PUSHD [sti | ..]

 

  sti         Angiver den mappe, som skal gøres til den aktuelle mappe.

 

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, accepterer kommandoen PUSHD

netværksstien foruden det normale drevbogstav og den normale sti.

Hvis der er angivet en netværkssti, opretter PUSHD et midlertidigt

drevbogstav, der peger på den angivne netværksressource, og

ændrer derefter det aktuelle drev og den aktuelle mappe til det

nydefinerede drevbogstav. Midlertidige drevbogstaver tildeles fra

Z: og nedefter og anvender det første ubenyttede drevbogstav, der findes.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

RD                

Fjerner (sletter) en mappe.

 

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti

RD [/S] [/Q] [drev:]sti

 

    /S      Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede mapper

            og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

 

    /Q      Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med /S

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

RECOVER

Genopretter læsbare oplysninger fra en defekt eller beskadiget disk.

 

RECOVER [drev:][sti]filnavn

Se online-kommandoreferencen i Windows XP Hjælp, før du udfører

kommandoen RECOVER.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

REM               

Optager kommentarer (REM) i en batchfil eller CONFIG.SYS.

 

REM [kommentar]

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

REN               

Omdøber en eller flere filer.

 

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

 

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller

en ny sti til filen, som skal omdøbes.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

RENAME            

Omdøber en eller flere filer.

 

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

 

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller

en ny sti til filen, som skal omdøbes.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

REPLACE

Erstatter filer.

 

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

 

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.

[drev2:][sti2]        Angiver destinationsmappen,

                      hvor filer skal erstattes.

/A                    Føjer nye filer til destinationsmappen.

                      Den kan ikke bruges med parametrene /S eller /U.

/P                    Beder om bekræftelse før erstatning af en fil

                      eller tilføjelse af en kildefil.

/R                    Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel som

                      ubeskyttede filer.

/S                    Erstatter filer i alle destinationsmappens

                      undermapper. Den kan ikke bruges med

                      parameteren /A.

/W                    Venter på, at du skal indsætte en diskette før start.

/U                    Erstatter (opdaterer) kun destinationsfiler,

                      der er ældre end kildefilerne. Kan ikke benyttes med

                      parameteren /A.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

RMDIR             

Fjerner (sletter) en mappe.

 

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti

RD [/S] [/Q] [drev:]sti

 

    /S      Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede mapper

            og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

 

    /Q      Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med /S

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

SET               

Viser, definerer eller fjerner miljøvariable.

 

SET [variabel=[streng]]

 

  variabel Angiver navnet på en miljøvariabel.

  streng   Angiver en række tegn, som skal knyttes til variablen.

 

Skriv SET uden parametre for at vise de aktuelle miljøvariable.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres SET på følgende måde:

 

Kommandoen SET vil, hvis den startes med et variabelnavn uden

lighedstegn eller værdi, vise værdien af alle variabler, hvis præfiks

svarer til navnet, som kommandoen SET fik angivet. Eksempelvis vil:

 

    SET P

 

vise alle variabler, der begynder med bogstavet 'P'

 

Kommandoen SET indstiller ERRORLEVEL til 1, hvis variabelnavnet ikke

findes i det aktuelle miljø.

 

Kommandoen SET tillader ikke, at et lighedstegn er en del af navnet på

en variabel.

 

To nye parametre er føjet til kommandoen SET:

 

    SET /A udtryk

    SET /P variabel=[promptstreng]

 

Parameteren /A angiver, at strengen til højre for lighedstegnet

er et numerisk udtryk, som evalueres. Funktionen til evaluering af

udtryk er temmelig enkel og understøtter følgende funktioner i faldende

prioritetsrækkefølge:

 

    ()                   - gruppering

    ! ~ -                - monadiske operatorer

    * / %               - aritmetiske operatorer

    + -                  - aritmetiske operatorer

    << >>                - logisk skift

    &                    - bitvis og

    ^                    - bitvis eksklusiv eller

    |                   - bitvis eller

    = *= /= %= += -=    - tildeling

      &= ^= |= <<= >>=

    ,                    - udtryksseparator

 

Hvis du anvender nogle af de logiske operatorer eller modulusoperatorerne,

skal strengen med udtrykket angives i anførselstegn. Alle ikke-numeriske

strenge i udtrykket behandles som miljøvariabelnavne, hvis værdier

konverteres til tal, før de anvendes. Hvis et miljøvariabelnavn

angives uden at være defineret i det aktuelle miljø, anvendes værdien

nul. Dette giver dig mulighed for at udføre aritmetiske beregninger med

miljøvariabelværdier uden at skulle skrive de mange %-tegn for at få

deres værdier. Hvis SET /A udføres fra kommandolinjen uden for et

kommandoscript, viser det udtrykkets endelige værdi. Tildelingsoperatoren

kræver et miljøvariabelnavn til venstre for tildelingsoperatoren.

Numeriske værdier er decimaltal, medmindre præfikset 0x for hexadecimale

tal eller 0 for oktale tal er angivet. Således bliver 0x12 lig med 18, som

er lig med 022. Bemærk, at oktal notation kan være forvirrende. 08 og 09 er

ikke gyldige tal, fordi 8 og 9 ikke er gyldige oktale cifre.

 

Parameteren /P giver dig mulighed for at indstille værdien af en variabel

til en linje med input angivet af brugeren. Viser den angivne promptstreng,

før inputlinjen læses. Promptstreng kan være tom.

 

Erstatningen af miljøvariabler udvides på følgende måde:

 

    %PATH:str1=str2%

 

udvider miljøvariablen PATH og erstatter enhver forekomst af "str1" i det

udvidede resultat med "str2". "str2" kan være den tomme streng, hvilket

sletter alle forekomster af "str1" fra det udvidede output. "str1" kan

begynde med en stjerne og svarer i det tilfælde til alt fra begyndelsen

af det udvidede output til den første forekomst af den resterende del af

str1.

 

Det kan også angive understrenge til en udvidelse.

 

    %PATH:~10,5%

 

udvider miljøvariablen PATH, og bruger derefter kun de 5 tegn, der begynder

ved det 11. tegn (forskyd 10) i det udvidede resultat. Hvis længden ikke

er angivet, vil standarden være  resten af variabelværdien. Hvis et af

tallene (forskyd eller forlæng) er negativt, vil det tal, der anvendes,

være længden af miljøvariabelværdien føjet til den angivne forskydning

eller forlængelse.

 

    %PATH:~-10%

 

udtrækker de sidste 10 tegn i variablen PATH.

 

    %PATH:~0,-2%

 

udtrækker alle undtagen de to sidste tegn i variablen PATH.

 

Endelig er der tilføjet støtte for forsinket udvidelse af miljøvariabler.

Denne støtte er som standard altid deaktiveret, men kan aktiveres/deaktiveres

vha. CMD.EXE-kommandolinjeparameteren /V. Se CMD /?

 

Forsinket udvidelse af miljøvariabler er nyttig for at undgå begrænsningerne

i den aktuelle udvidelse, som forekommer, når en tekstlinje læses, ikke når

den udføres. Følgende eksempel illustrerer problemet med midlertidig

variabeludvidelse:

 

    set VAR=before

    if "%VAR%" == "before" (

        set VAR=after

        if "%VAR%" == "after" @echo Det virker, hvis du kan læse dette

    )

 

Ovenstående virker dog ikke, fordi %VAR% i begge IF-sætninger erstattes,

når den første IF-sætning læses, da den logisk inkluderer indholdet af IF,

der er en sammensat sætning. Så et IF i en sammensat sætning sammenligner

i virkeligheden "before" med "after", som aldrig kan være ens. På samme

måde vil eksemplet i det følgende ikke virke som forventet:

 

    set LIST=

    for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i

    echo %LIST%

 

fordi der IKKE vil bliver oprettet en liste over filer i den aktuelle mappe,

i stedet indstilles variablen LIST til den sidst fundne fil. Igen skyldes

dette, at %LIST% udvides ‚n gang, når FOR-sætningen læses, og på dette

tidspunkt er variablen LIST tom.

Den faktiske FOR-løkke, der udføres, er således:

 

    for %i in (*) do set LIST= %i

 

der bliver ved med at indstille LIST til den sidst fundne fil.

 

Med forsinket udvidelse af miljøvariablen får du mulighed for at bruge

et andet tegn (udråbstegn) til at udvide miljøvariablerne på

udførelsestidspunktet. Hvis forsinket udvidelse af variablen er aktiveret,

skal eksemplerne ovenfor skrives på følgende måde for at fungere efter

hensigten:

 

    set VAR=before

    if "%VAR%" == "before" (

        set VAR=after

        if "!VAR!" == "after" @echo Det virker, hvis du kan læse dette

    )

 

    set LIST=

    for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i

    echo %LIST%

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, er der flere dynamiske

miljøvariabler, der kan udvides, men de vises ikke på listen med

variabler, der vises med SET. Disse variabelværdier beregnes dynamisk,

hver gang værdien af variablen udvides. Hvis brugeren eksplicit

definerer variablen med et af disse navne, tilsidesætter denne

definition den dynamiske definition, som beskrives nedenfor:

 

%CD%            - udvides til den aktuelle mappestreng.

 

%DATE%          - udvider den aktuelle dato vha. det samme format som

                    kommandoen DATE.

 

%TIME%          - udvider det aktuelle klokkeslæt vha. det samme format

                    som kommandoen TIME.

 

%RANDOM%        - udvider et vilkårligt decimaltal mellem 0 og 32767.

 

%ERRORLEVEL%    - udvider den aktuelle værdi af ERRORLEVEL

 

%CMDEXTVERSION% - udvider det aktuelle versionsnummer for

                    udvidelser til kommandofortolker.

 

%CMDCMDLINE%    - udvider den oprindelige kommandolinje, der startede

                    kommandofortolkeren.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

SETLOCAL          

Begynder at gøre miljøændringer lokale i en batchfil. Miljøændringer

foretaget efter udstedelsen af SETLOCAL er lokale for batchfilen.

ENDLOCAL skal udstedes for at gendanne de tidligere indstillinger.

Når slutningen af et batchscript er nået, udføres en implicit ENDLOCAL

for enhver udestående SETLOCAL-kommando, der er udstedt af det

pågældende batchscript.

 

SETLOCAL

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres SETLOCAL på følgende måde:

 

Batchkommandoen SETLOCAL accepterer nu valgfrie argumenter:

        ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS

            aktiverer eller deaktiverer udvidelser af

            kommandofortolkeren. Skriv CMD /? for at få yderligere

            oplysninger.

        ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION

            aktiverer eller deaktiverer udvidelse af forsinkede

            miljøvariabler. Skriv SET /? for at få yderligere oplysninger.

Disse modifikatorer varer indtil den tilsvarende ENDLOCAL-kommando,

uanset deres indstilling før SETLOCAL-kommandoen.

 

Kommandoen SETLOCAL indstiller værdien af ERRORLEVEL, hvis den får

et argument. Den vil være nul, hvis et af de to gyldige argumenter

er angivet, og ellers et. Du kan bruge disse batchscripts til at

bestemme, om udvidelserne er tilgængelige, vha. følgende teknik:

 

    VERIFY OTHER 2>null

    SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS

    IF ERRORLEVEL 1 echo Udvidelserne kan ikke aktiveres

 

Dette fungerer, fordi på ældre versioner af CMD.EXE indstiller SETLOCAL

IKKE værdien ERRORLEVEL. Med et forkert argument initialiserer kommandoen

VERIFY ikke værdien af ERRORLEVEL til en anden værdi end nul.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

SHIFT             

’ndrer placeringen af parametre til en batchfil.

 

SHIFT

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen SHIFT

parameteren /n, der fortæller kommandoen, at den skal starte forskydningen

ved det n'te argument, hvor n kan være mellem nul og otte. Eksempelvis vil:

 

    SHIFT /2

 

forskyde %3 til %2, %4 til %3, osv. og lade %0 og %1 være uændret.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

SORT              

SORT [/R] [/+n] [/M kilobyte] [/L landestandard] [/REC poststørrelse]

 

  [[drev1:][sti1]filnavn1] [/T [drev2:][sti2]]

 

  [/O [drev3:][sti3]filnavn3]

 

  /+n                         Angiver tegnnummeret, n, der skal begynde de

 

                              enkelte sammenligninger. /+3 angiver, at hver

 

                              enkelt sammenligning skal begynde ved det

 

                              3. tegn i hver linje. Linjer med færre end n

 

                              tegn sammenlignes før andre linjer. Som

 

                              standard starter sammenligninger med det

 

                              første tegn i hver linje.

 

  /L[OCALE] landestandard     Overskriver systemets standardlandestandarder

 

                              med den angivne standard. Landestandarden

 

                              ""C"" giver den hurtigste sammenligningssekvens

 

                              og er p.t. det hurtigste alternativ. SORT

 

                              skelner altid mellem store og små bogstaver.

 

  /M[EMORY] kilobyte          Angiver, hvor mange kilobyte hovedhukommelse

 

                              der skal bruges til sorteringen. Hukommelsens

 

                              størrelse er altid begrænset til et minimum på

 

                              160 kilobyte. Hvis der er angivet hukommelses-

 

                              størrelse, anvendes den nøjagtige mængde til

 

                              sorteringen, uanset hvor meget hovedhukommelse

 

                              der er til rådighed.

 

 

 

                              Den bedste ydeevne opnås normalt ved ikke at

 

                              angive en hukommelsesstørrelse. Som standard

 

                              vil sorteringen foregå i ‚n omgang (ingen

 

                              midlertidig fil), hvis den passer i den

 

                              maksimale standardhukommelse, ellers foregår

 

                              den i to omgange, hvor de delvist sorterede

 

                              data gemmes i en midlertidig fil, så den

 

                              mængde hukommelse, der bruges til såvel

 

                              sorteringen som sammenfletningen, er lige stor.

 

                              Den maksimale hukommelsesstørrelse er som

 

                              standard 90% af den tilgængelige

 

                              hovedhukommelse, hvis såvel input som output

 

                              er filer, ellers er den 45%.

 

  /REC[ORD_MAXIMUM] tegn      Angiver det maksimale antal tegn i en post

 

                              (standard er 4096, maksimum er 65535).

 

  /R[EVERSE]                  Bytter om på sorteringsrækkefølgen, dvs.

 

                              sorterer fra Z til A og derefter fra 9 til 0.

 

  [drev1:][sti1]filnavn1      Angiver filen, der skal sorteres. Hvis den

 

                              ikke er angivet, sorteres standardinputfilen.

 

                              Angivelse af inputfilen er hurtigere end at

 

                              omdirigere den samme fil som standardinput.

 

  /T[EMPORARY]

 

    [drev2:][sti2]            Angiver stien til mappen, der skal rumme

 

                              sorteringsfunktionens arbejdslager i tilfælde

 

                              af, at dataene ikke passer i hovedhukommelsen.

 

                              Standarden er at bruge systemets midlertidige

 

                              mappe.

 

  /O[UTPUT]

 

    [drev3:][sti3]filnavn3    Angiver filen, hvori det sorterede input skal

 

                              gemmes. Hvis den ikke angives, skrives

 

                              dataene til standardoutputfilen. Det er

 

                              hurtigere at angive outputfilen end at

 

                              omdirigere standardoutputtet til samme fil.

 

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

START             

Starter et separat vindue til kørsel af et program eller en kommando.

 

START ["titel"] [/Dsti] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]

      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]

      [/WAIT] [/B] [kommando/program]

      [parameters]

 

    "titel"        Titel, som skal vises i vinduets titellinje.

    sti            Startmappe

    B           Starter programmet uden at åbne et nyt vindue.

                Programmet ignorerer ^C. ^Break er den eneste

                måde at afbryde programmet på, medmindre

                programmet sætter behandling af ^C i gang.

    I           Det nye miljø vil være det oprindelige miljø, som gives

                videre til Cmd.exe og ikke det aktuelle miljø.

    MIN         Starter vinduet minimeret

    MAX         Starter vinduet maksimeret

    SEPARATE   Starter 16-bit program til Windows i separat hukommelse

    SHARED      Starter et 16-bit program til Windows i et delt

                hukommelsesområde

    LOW         Starter programmet med hvile-prioritet

    NORMAL      Starter programmet med normal prioritet

    HIGH        Starter programmet med høj prioritet

    REALTIME   Starter programmet med realtime-prioritet

    WAIT        Starter program og venter på, at det slutter

    kommando/program

                Hvis det er en intern cmd-kommando eller en batchfil,

                køres kommandofortolkeren med parameteren /K til Cmd.exe.

                Dette betyder, at vinduet fortsat vil blive vist efter

                kommandoen er afsluttet.

 

                Hvis det ikke er en intern cmd-kommando eller en

                batchfil, er det et program, og vil blive kørt enten

                i et vindue eller som et konsolprogram.

 

    parametre  Dette er parametre, som gives til kommandoen eller

                programmet

 

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres ekstern kommandostart

vha. kommandolinjen eller kommandoen START på følgende måde:

 

filer, der ikke kan udføres, kan startes vha. deres filtilknytning, blot

    ved at skrive navnet på filen som en kommando, (f.eks. vil WORD.DOC

    starte programmet, der er knyttet til filtypenavnet .DOC).

    Se kommandoerne ASSOC og FTYPE vedrørende oprettelse af disse til-

    knytninger fra et kommandoscript.

 

Under udførelsen af et program, der er et 32-bit GUI-program, venter CMD.EXE

    ikke på, at programmet afsluttes, inden der returneres til

    kommandoprompten. Denne nye virkemåde forekommer IKKE, når der udføres

    kommandoer fra et kommandoscript.

 

Når der udføres en kommandolinje, hvis første token er strengen "CMD"

    uden kvalifikator for filtypenavn eller sti, erstattes "CMD" med

    værdien af variablen COMSPEC. Dette forhindrer, at CMD.EXE hentes

    fra den aktuelle mappe.

 

Når der udføres en kommandolinje, hvis første token IKKE indeholder et

    filtypenavn, anvender CMD.EXE værdien af miljøvariablen

    PATHEXT til at bestemme, hvilke filtypenavne der skal

    søges efter og i hvilken rækkefølge. Standardværdien for variablen PATHEXT

    er:

 

        .COM;.EXE;.BAT;.CMD

 

    Bemærk, at syntaksen er den samme som for variablen PATH med

    semikoloner mellem elementerne.

 

Når der søges efter en eksekverbar fil, og intet svarer til filtypenavnet,

kontrolleres det, om navnet svarer til mappenavnet. Hvis det er tilfældet

starter kommandoen START Stifinder med den pågældende sti. Hvis det gøres

fra kommandolinjen, svarer det til at udføre en CD /D til stien.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

SUBST             

Tilknytter et drevbogstav med en sti.

 

SUBST [drev1: [drev2:]sti]

SUBST drev1: /D

 

  drev1:      Angiver et virtuelt drev, der skal tilknyttes en sti

  [drev2:]sti: Angiver en fysisk sti og drev, der skal tildeles

               til et virtuelt drev.

 /D            Sletter et virtuelt drev (oprettet med SUBST).

 

SUBST uden parametre giver en liste over nuværende virtuelle drev.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

TIME              

Viser eller definerer systemklokkeslættet.

 

TIME [/T | tid]

 

Skriv TIME uden parametre for at vise det aktuelle systemklokkeslæt og få

mulighed for at angive et nyt. Tryk på Enter for at beholde klokkeslættet.

 

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen

TIME parameteren /T, der fortæller kommandoen, at det aktuelle

klokkeslæt skal være output, uden at der skal spørges om et nyt klokkeslæt.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

TITLE             

Definerer vinduestitlen til kommandopromptvinduet.

 

TITLE [streng]

 

  streng      Angiver titlen til kommandopromptvinduet.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

TREE              

Viser mappetræet for et drev eller en sti.

 

TREE [drev:][sti] [/F] [/A]

 

  /F    Viser navnene på filerne i hver mappe.

  /A    Bruger ASCII i stedet for udvidede tegn.

 

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

TYPE              

Viser indholdet af en eller flere tekstfiler.

 

TYPE [drev:][sti]filnavn

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

VER               

Viser Windows XP-versionen.

 

VER

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

VERIFY            

Fortæller cmd.exe, hvorvidt det skal kontrolleres,

om filerne skrives korrekt på disken.

 

 

VERIFY [ON | OFF]

 

Skriv VERIFY uden parametre for at få vist

den aktuelle indstilling af VERIFY.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

VOL               

Viser diskenhedens navn og serienummer, hvis det findes.

 

VOL [drev:]

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------

                  

                  

XCOPY             

Kopierer filer og mappetræer.

 

XCOPY kilde [destination] [/A | /M] [/D[:dato]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]

                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]

                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]

                           [/EXCLUDE:fil1[+fil2][+fil3]...]

 

  kilde        Angiver filen eller filerne, der skal kopieres.

  destination Angiver placeringen af og/eller navnet på nye filer.

  /A           Kopierer kun filer med arkivattributtet angivet,

               men ændrer ikke attributtet.

  /M           Kopierer kun filer med arkivattributtet angivet,

               deaktiverer arkivattributtet.

  /D:m-d-å     Kopierer filer ændret på eller efter den angivne dato.

               Hvis der ikke er angivet en dato, kopieres kun filer med

               et kildetidspunkt, der ligger efter destinationstidspunktet.

  /EXCLUDE:fil1[+fil2][+fil3]...

               Angiver en liste med filer, der indeholder strenge. Hver streng

               skal være på en separat linje i filerne.  Hvis en af

               strengene svarer til en del af den absolutte sti til filen,

               der skal kopieres, kopieres filen ikke. Hvis der f.eks.

               angives en streng som \obj\ eller .obj, udelades alle filer

               under mappen obj eller alle filer med filtypenavnet .obj.

  /P           Spørger, inden de enkelte destinationsfiler oprettes.

  /S           Kopierer mapper og undermapper, dog ikke tomme mapper.

  /E           Kopierer mapper og undermapper, også tomme mapper.

               Svarer til /S /E. Kan bruges til at ændre /T.

  /V           Verificerer hver enkelt ny fil.

  /W           Beder dig trykke på en tast, før der kopieres.

  /C           Fortsætter kopieringen, selvom der opstår fejl.

  /I           Hvis destinationen ikke findes, og der kopieres mere end ‚n

               fil, tages der udgangspunkt i, at destinationen skal være en

               mappe.

  /Q           Viser ikke filnavne under kopieringen.

  /F           Viser kilde- og destinationsfilernes fulde navn under

               kopiering.

  /L           Viser filer, der vil blive kopieret.

  /G           Tillader kopiering af krypterede filer til en destination, som

               ikke understøtter kryptering.

  /H           Kopierer også skjulte filer og systemfiler.

  /R           Overskriver skrivebeskyttede filer.

  /T           Opretter mappestruktur, men kopierer ikke filer. Medtager

               ikke tomme mapper eller undermapper. /T /E medtager

               tomme mapper og undermapper.

  /U           Kopierer kun filer, der findes i destinationen i forvejen.

  /K           Kopierer attributter. Normal Xcopy nulstiller attributter

               for skrivebeskyttet.

  /N           Kopierer vha. de oprettede korte navne.

  /O           Kopierer oplysninger om filens ejerskab og ACL.

  /X           Kopierer indstillinger for filovervågning (/O er

               underforstået).

  /Y           Undertrykker anmodning om at bekræfte, at filen må overskrive

               en eksisterende destinationsfil.

  /-Y          Medfører anmodning om at bekræfte, at filen må overskrive en

               eksisterende destinationsfil.

  /Z           Kopierer netværksfiler i genstartstilstand.

 

Parameteren /Y kan være forudindstillet i miljøvariablen COPYCMD.

Dette kan tilsidesættes ved at angive /-Y på kommandolinjen.

                  

                  

------------------------------------------------------------------------------