XCOPY kilde [destination] [/A | /M] [/D[:dato]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]

                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]

                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]

                           [/EXCLUDE:fil1[+fil2][+fil3]...]

 

  kilde        Angiver filen eller filerne, der skal kopieres.

  destination  Angiver placeringen af og/eller navnet på nye filer.

  /A           Kopierer kun filer med arkivattributten angivet, men ændrer ikke attributten.

  /M           Kopierer kun filer med arkivattributten angivet, deaktiverer arkivattributten.

  /D:m-d-å     Kopierer filer ændret på eller efter den angivne dato. Hvis der ikke er angivet en dato,
               kopieres kun filer med et kildetidspunkt, der ligger efter destinationstidspunktet.

  /EXCLUDE:fil1[+fil2][+fil3]...

               Angiver en liste med filer, der indeholder strenge. Hver streng skal være på en separat
               linje i filerne.
               Hvis en af strengene svarer til en del af den absolutte sti til filen, der skal kopieres,
               kopieres filen ikke. Hvis der f.eks. angives en streng som \obj\ eller .obj, udelades alle
               filer under mappen obj eller alle filer med filtypenavnet .obj.

  /P           Spørger, inden de enkelte destinationsfiler oprettes.

  /S           Kopierer mapper og undermapper, dog ikke tomme mapper.

  /E           Kopierer mapper og undermapper, også tomme mapper.

               Svarer til /S /E. Kan bruges til at ændre /T.

  /V           Verificerer størrelsen på hver enkelt ny fil.

  /W           Beder dig om at trykke på en tast, før der kopieres.

  /C           Fortsætter kopieringen, selvom der opstår fejl.

  /I           Hvis destinationen ikke findes, og der kopieres mere end én fil, tages der udgangspunkt i,
               at destinationen skal være en mappe.

  /Q           Viser ikke filnavne under kopieringen.

  /F           Viser kilde- og destinationsfilernes fulde navn under kopiering.

  /L           Viser filer, der vil blive kopieret.

  /G           Tillader kopiering af krypterede filer til en destination, som ikke understøtter kryptering.

  /H           Kopierer også skjulte filer og systemfiler.

  /R           Overskriver skrivebeskyttede filer.

  /T           Opretter mappestruktur, men kopierer ikke filer. Medtager ikke tomme mapper eller undermapper.
               /T /E medtager tomme mapper og undermapper.

  /U           Kopierer kun filer, der findes i destinationen i forvejen.

  /K           Kopierer attributter. Normal Xcopy nulstiller attributter for skrivebeskyttet.

  /N           Kopierer vha. de oprettede korte navne.

  /O           Kopierer oplysninger om filens ejerskab og ACL.

  /X           Kopierer indstillinger for filovervågning (/O er underforstået).

  /Y           Undertrykker anmodning om at bekræfte, at filen må overskrive en eksisterende destinationsfil.

  /-Y          Medfører anmodning om at bekræfte, at filen må overskrive en eksisterende destinationsfil.

  /Z           Kopierer netværksfiler i genstartstilstand.

  /B           Kopierer det symbolske link i stedet for linkets destination.

  /J           Kopierer vha. I/O uden bufferlagring. Anbefales til meget store filer.

 

Parameteren /Y kan være forudindstillet i miljøvariablen COPYCMD.

Dette kan tilsidesættes ved at angive /-Y på kommandolinjen.

Eks.           Xcopy  C:\Backup\*.*   /D /E /H /R /Y   G:\Backup\

 

 

 

DIR [drev:][sti][filnavn] [/A[[:]attributter]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]rækkefølge]]
               [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfelt]] [/W] [/X] [/4]

  [drev:][sti][filnavn]

              Angiver drev, mappe og/eller filer, der skal vises.

  /A          Viser filer med de angivne attributter.

  attributter   D  Mapper                  R  Skrivebeskyttede filer

                H  Skjulte filer           A  Filer klar til arkivering

                S  Systemfiler             I  Ikke indholdsindekserede filer

                L  Genfortolkningspunkter  -  Præfiks, som betyder ikke

  /B          Bruger enkelt format (ingen overskrift eller oversigt).

  /C          Vis tusindtalsseparator i filstørrelse.  Dette er standard. 
               Brug /-C for at deaktivere visning af separator.

  /D          Samme som bredt format, men filerne sorteres i kolonner.

  /L          Bruger små bogstaver.

  /N          Nyt langt listeformat med filnavne længst til højre.

  /O          Viser filer i sorteret rækkefølge.

  sorteringsrækkefølge

               N  Navn (alfabetisk)       S  Størrelse (mindste først)

               E  Filtype (alfabetisk)    D  Dato/klokkeslæt (ældste først)

               G  Gruppemapper først      -  Præfiks for omvendt rækkefølge

  /P           Indsætter en pause efter hvert skærmbillede med oplysninger.

  /Q          Viser filens ejer.

  /R          Viser filens alternative datastrømme.

  /S          Viser filer i den angivne mappe og alle undermapper.

  /T          Bestemmer, hvilket tidsfelt, der skal vises eller sorteres efter tidsfelt

              C  Oprettelsestidspunkt

              A  Seneste adgang til filen

              W  Seneste skrivning

  /W          Bruger bredt format.

  /X          Viser de forkortede navne, som oprettes for ikke-8dot3 filer.

              Formatet er /N med det korte navn indsat før det lange navn.

              Er der ikke noget kort navn, indsættes der blanktegn.

  /4          Viser fire-cifrede årstal

 

Der kan være forudindstillede parametre i miljøvariablen Dircmd.

Tilsidesætter forudindstillingen af parametre med - (bindestreg), f.eks. /-W.

Eks.           dir C:\Backup\*.*   /S /B /O /W /L /N /A:-D-H-S >  C:\Backup\backup.txt

 

 

 

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

  navne        Angiver en liste over en eller flere filer eller mapper.

               Der kan anvendes jokertegn til at slette flere filer. Hvis

               der er angivet en mappe, slettes alle filer i mappen.

  /P           Spørger efter bekræftelse inden sletning af hver fil.

  /F           Gennemtvinger sletning af skrivebeskyttede filer.

  /S           Sletter angivne filer fra alle undermapper.

  /Q           Uden brugerindgriben, dvs. du bliver ved globale jokertegn

               ikke bedt om at bekræfte sletningen

  /A           Vælger filer, der skal slettes, på basis af attributter

  attributter  R  Skrivebeskyttede filer          S  Systemfiler

               H  Skjulte filer                   A  Filer klar til arkivering

               I  Ikke indholdsindekserede filer  L  Genfortolkningspunkter

               -  Præfiks, som betyder ikke

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, ændres DEL og ERASE på følgende måde:

Parameteren /S viser kun de slettede filer, ikke de filer, der ikke blev fundet.

 

 

 

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti

RD [/S] [/Q] [drev:]sti

 

  /S           Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede mapper og filer.
               Bruges til at fjerne et mappetræ.

  /Q           Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med /S